บทความ

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทุ่งช้างเผยแพร่ข้อมูลสรุปการร้องเรียนประจำปีีีีีีีีีีีีีีงบประมาณ2562

รูปภาพ

สำนักงนสาธารณสุขอำเภอทุ่งช้างเผยแพร่ข้อมูลแบบบันทึกอุบัติการณ์ EB 25 ข้อ 2

รูปภาพ

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทุ่งช้างเผยแพร่รายงานบทวิเราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงานสำนักงานสาธารณสุขอำเภอทุ่งช้าง ประจำปีงบประมาณ 2562

รูปภาพ

สำนักงานสาะารรสุขอำเภอทุ่งช้างเผยเเพร่คู่มือขั้นตอนการขอหนังสือรับรองการมีสิทธิ์การรักษาพยาบาล อสม. อำเภอทุ่งช้าง.

รูปภาพ

สำนักงานสาธารรสุขอำเภอทุ่งช้างเผยเเพร่การร้องเรียนประจำปีงบประมาณ 2562 ตุลาคม 2561-30 กรกกาคม 2562

รูปภาพ

สำนักงานสาะารรสุขอำเภอทุ่งช้างเผยเเพร่สรุปผลการปฏิบัติราชการการจัดชื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2562

รูปภาพ